fbpx

Общи условия

I. Общи приложения

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.parketo.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Поръчай“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.parketo.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 3. След кликане на бутона „Поръчай“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на наличност от заявената стока, в рамките на работния ден ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
 5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. Доставка

 1. Търговецът носи изцяло риска от повреждане на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на потребителя/клиента, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента.
 2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ носи отговорност и клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 3. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 4. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. Условия на съхранение на стоката

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ слага етикети на всяка кутия която доставя върху които са описани вложените в производството суровини, начина на съхранение на стоките и срока на годност.

IV. Цени

 1. Цените, посочени на сайта са с вкл. ДДС.

V. Права и задължения на потребителя/клиента

 1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на онайн магазина www.parketo.bg.
 2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на Интернет магазина www.parketo.bg.
 5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Паркето ООД услуги;
да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
да не извършва злоумишлени действия;
да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.parketo.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

 1. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

VI. Права и задължения на търговеца

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.parketo.bg.
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.parketo.bg.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава след получаване на плащането да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока в добър търговски вид.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .
 6. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
 7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес support@ parketo.bg. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
 8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
 9. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на устройствата на потребителите „бисквитки“ (кукита, cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху устройството на Потребителя, с което той достъпва сайта на ТЪРГОВЕЦА, и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. Лични данни

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. Изменения

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. Терминология

 1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата www.parketo.bg на своя компютър или друго устройство.
 2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
 3. Интернет магазинът www.parketo.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
 4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

X. Данни на търговеца
Паркетo ООД
ЕИК: 206492279 ДДС № 206492279
Адрес: гр. София ж.к. Обеля 1 бл. 110 вх. Г ет. 5 ап.74
МОЛ: Виктор Радев, Радослав Кръстанов
Тел. +359 893 490 100  или +359 893 490 200
e-mail: support@paketo.bg

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ПАРКЕТО ООД, ЕИК BG206492279, със седалище и адрес на управление: гр. София ж.к. Обеля 1 бл. 110 вх. Г ет. 5 ап.74, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия PARKETO, наричана по-долу „PARKETO.bg”.
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „ПАРКЕТО ООД“
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София ж.к. Обеля 1 бл. 110 вх. Г ет. 5 ап.74
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София ж.к. Обеля 1 бл. 110 вх. Г ет. 5 ап.74
 4. Данни за кореспонденция: sales@PARKETO.bg, телефон +359 893 490 100 или +359 893 490 200
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК BG206492279
 6. Надзорни органи:
  (1) комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. Проф. Цветан Лазаров 2
  Тел.: (02) 940 20 46
  Факс: (02) 940 36 40
  E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: https://www.cpdp.bg
  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков 4А, ет. 3, 4 и 6
  Тел.: (02) 980 25 24
  Факс: (02) 988 42 18
  Гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: https://kzp.bg
 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG206492279
  III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА
  Чл. 3. PARKETO e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет PARKETO.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:
 8. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 9. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 10. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата PARKETO.bg;
 11. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата PARKETO.bg електронни средства за разплащане.
 12. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата PARKETO.bg;
 13. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата PARKETO.bg чрез интерфейса на страницата на PARKETO.bg, достъпна в Интернет;
 14. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата PARKETO.bg в Интернет;
 15. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
  Чл. 4. Доставчикът в платформата PARKETO.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
  Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата PARKETO.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес PARKETO.bg Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
  (2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата PARKETO.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата PARKETO.bg
  (3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата PARKETO.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата PARKETO.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата PARKETO.bg
  Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата PARKETO.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
  (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
  IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА PARKETO.bg
  Чл. 7. (1) За да използва PARKETO.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.
  (2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата PARKETO.bg, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки доставка на стоки и профил от социалните мрежи Facebook и Google.
  (3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона „Поръчай“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
  (4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
  (5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.
  V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
  Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата PARKETO.bg за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата PARKETO.bg стоки.
  (2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.
  Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата PARKETO.bg по следната процедура:
  (1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата PARKETO.bg
  (2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата PARKETO.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
  (3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.
  (4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
  (5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
  (6) Потвърждение на поръчката;
  VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
  Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
  (2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
  (3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
  Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
  Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.
  VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в PARKETO.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
  Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата PARKETO.bg са определени в профила на всяка стока в платформата PARKETO.bg
  (2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата PARKETO.bg в профила на всяка стока в платформата PARKETO.bg
  (3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата PARKETO.bg и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
  (4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата PARKETO.bg
  (5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата PARKETO.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.
  (6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата PARKETO.bg или електронна поща.
  Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата PARKETO.bg имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
  (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата PARKETO.bg цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
  (3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.
  Чл. 16. (1) Клиентът може да върне закупени от него стоки от онлайн магазина www. PARKETO.bg в рамките на 14 работни дни от доставката. Стоките трябва да бъдат в пълен комплект в оригиналната си опаковка, документация и в добро състояние. В този случай, клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума в рамките на 30 дни от получаване на стоката по банковата сметка, от която е направено плащането. Ако потребителя е платил с кредитна карта, сумата се възстановява по същата банкова сметка и карта, от която е получено плащането.
  В случай на връщане на стоката и претенции от клиента, той е длъжен да се обади по телефона на ПАРКЕТО ООД и да посочи номера на фактурата на закупуване.
  Продавачът посочва адреса, на който клиентът може да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между часовете 9:00 до 16:00 Цената на доставка на върнати стоки се поема от клиента.
  (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
 16. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 17. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 18. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 19. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 20. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
 21. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
  (3) Когато доставчикът в платформата PARKETO.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика.
  (4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява сумите, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 дни, считано от датата на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.
  (5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
  (6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
  (7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика.
  (8) Когато доставчикът в платформата PARKETO.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
  (10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.
  (11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.
  Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата PARKETO.bg
  (2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата PARKETO.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата PARKETO.bg
  (3) Ако Доставчикът в платформата PARKETO.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.
  Чл. 18. Доставчикът в платформата PARKETO.bg се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.
  VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
  Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата PARKETO.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.
  (2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.
  Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата PARKETO.bg
  (2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата PARKETO.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
  Чл. 21. Доставчикът в платформата PARKETO.bg не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.
  Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.
  IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на ПАРКЕТО ООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.
  (2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .
  (3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .
  (4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата PARKETO.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата PARKETO.bg
  (5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата PARKETO.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата PARKETO.bg Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.
  Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата PARKETO.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
  (2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата PARKETO.bg има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес: PARKETO.bg
  X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
  Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата PARKETO.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.
  (2) Доставчикът в платформата PARKETO.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
  А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата PARKETO.bg и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
  Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата PARKETO.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
  В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата PARKETO.bg
  (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата PARKETO.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
  Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес Условия за ползване заедно с всички допълнения и изменения в тях.
  XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
  Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата PARKETO.bg се прекратяват в следните случаи:
   при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
   по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
   при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
   при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
   в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата PARKETO.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
  Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата PARKETO.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.
  XII. ОТГОВОРНОСТ
  Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата PARKETO.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
  Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
  Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
  (2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на PARKETO.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
  (3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
  (4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата PARKETO.bg
  Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
  (2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.
  XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
  Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата PARKETO.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
  (2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
  Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата PARKETO.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
  Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
  Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
  Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на PARKETO.bg.
  Информация относно упражняване правото на отказ от договора
  Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

 1. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 2. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
 3. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на PARKETO.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
 4. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
  Действие на отказа.
 5. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим плащанията, които сме получили от Вас (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 30 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
 6. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 7. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
 8. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Вашата количка

close